Oferta dla Gimnazjów

Rozumienie i wykorzystywanie tekstów kultury, wyszukiwanie i umiejętne porządkowanie informacji, praca zespołowa, wykorzystanie informacji zawartych w wypowiedzi, poznawanie cech kultury własnego regionu z uwzględnieniem wielonarodowych tradycji Polski,  tworzenie wypowiedzi, argumentacja, uzasadnianie własnego wyboru.  W zakresie  walki o utrzymanie niepodległości uczeń przedstawia cele i następstwa powstania kościuszkowskiego; listopadowego i styczniowego. W zakresie  życia pod zaborami: uczeń: wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej; charakteryzuje i ocenia zróżnicowane postawy społeczeństwa wobec zaborców; porównuje warunki życia społeczeństwa w trzech zaborach w II połowie XIX w., uwzględniając możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju narodowego; poznaje historię II Rzeczpospolitej: wydarzenia polityczne, gospodarcze, kulturalne.

 

Herb Kielc 
Wyjaśnimy czym jest heraldyka, jakie są podziały herbów, jakie są znaki heraldyczne i barwy. Uczestnicy poznają herb Kielc, dowiedzą się, kto i kiedy nadał go miastu oraz jak zmieniał się on na przestrzeni epok.

Kielce przedkolacyjne i wczesnośredniowieczne
Lekcja poświęcona jest początkom miasta i jego ówczesnym mieszkańcom. Uczestnicy zajęć dowiedzą się kim byli, czym się zajmowali, poznają legendę o powstaniu miasta, zajrzą do wczesnośredniowiecznego domostwa.

Kielce moje miasto
Podczas zajęć uczniowie poznają dzieje Kielc od czasów najdawniejszych do współczesnych. Poznają historię miasta oraz ludzi, którzy byli z nim związani. Dowiedzą się o najważniejszych wydarzeniach, które wpłynęły na dzieje Kielc: polityce biskupów krakowskich, dziewiętnastowiecznych powstaniach, działalności Józefa Piłsudskiego, II wojnie światowej. Podczas zwiedzania wystawy zobaczą pamiątki z życia codziennego mieszkańców miasta.

Życie codzienne mieszkańców Kielc
Lekcja przekrojowa. Uczeń dowiaduje się, jak żyli mieszkańcy Kielc w dawnych wiekach. Zapoznaje się ze źródłami opisującymi ich życie i zabytkami kultury materialnej. Jakie były zajęcia Kielczan, gdzie spędzano wolny czas. Na wystawie stałej zobaczy pamiątki życia codziennego z różnych epok.

Kielce miastem legionów
Przedstawimy działalność polityczną i wojskową Józefa Piłsudskiego. Opowiemy o związkach Marszałka z miastem i jego kilkukrotnym pobycie w Kielcach. Pokażemy pamiątki związane z Józefem Piłsudskim. Opiszemy działania piłsudczyków zmierzających do utrwalenia tradycji legionowej.

Kielce w latach II wojny światowej
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak wyglądała polityka okupanta wobec ludności zamieszkującej miasto. Zobaczą makietę getta kieleckiego oraz poznają historię eksterminacji ludności żydowskiej. Zapoznają się z działalnością oddziałów partyzanckich w Kielcach i okolicach. Poznają miejsca pamięci poświęcone ofiarom II wojny światowej. Dowiedzą się o udziale kielczan w walkach na frontach

Kielce w okresie powstań narodowych
Uczniowie poznają pamiątki wiążące Kielce z powstaniami: kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym. Dowiedzą się o represjach zaborców wobec powstańców, o ich losach oraz o skutkach powstań dla miasta.

Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Kielcach
Uczniowie dowiedzą się o mniejszościach zamieszkujących miasto na przestrzeni wieków: społeczności żydowskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Jak wyglądało ich życie, jakie mieli zwyczaje, co po sobie zostawili.

Kielce w okresie PRL
Uczestnicy zajęć poznają sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w mieście po II wojnie. Usłyszą o pogromie z 4 lipca 1946 r. Zdobędą wiedzę o zmianach urbanistycznych, jakie zachodziły na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Poznają ośrodki oporu społecznego w latach 80. Zobaczą zmiany, jakie zachodziły w wyglądzie  Kielc w latach 60., 70., 80.

Kielce ośrodek przemysłowy, rzemieślniczy, handlowy
Uczniowie zapoznają się z historią gospodarczą miasta, jego znaczeniem jako ośrodka przemysłowego. Poznają osoby, które wpłynęły na jego rozwój,  m.in. Stanisława Czechowskiego i Stanisława Staszica. Dowiedzą się, jakie fabryki i zakłady rzemieślnicze znajdowały się w Kielcach. Zobaczą  przedmioty produkowane w kieleckich fabrykach. 

Znane osoby związane z Kielcami
Uczniowie na podstawie dokumentów, wspomnień, źródeł ikonograficznych itp. dowiedzą się o wpływie m.in. przedstawicieli świata kultury (Tomasz Zieliński), polityki (Stefan Artwiński, Władysław Dziadosz), literatury (Stefan Żeromski, Adolf Dygasiński) na rozwój Kielc. Zapoznają się z ich działalnością, twórczością oraz miejscami, z którymi byli związani.

Kielczanki – kobiety w dawnych Kielcach
Historię miasta tworzyły także kobiety, których nazwiska nie zawsze są znane. Podczas spotkania poznamy historię kobiet- związanych z oświatą, sztuką, nauką, służbą zdrowia, które odgrywały ważną rolę w historii Kielc.

Życie artystyczne w Kielcach na przestrzeni wieków
Artyści, malarze, pisarze pozostawili po sobie wiele dzieł, w których odnajdujemy Kielce. Gdzie tworzyli, u kogo się spotykali. Gdzie odbywały się przedstawienia teatralne i koncerty? Życie artystyczne w Kielcach na przestrzeni wieków. Uczniowie zapoznają się z działalnością kulturalną w Kielcach, poznają miejsca gdzie zwykli spotykać się artyści związani z miastem. Poznają działalność i osiągnięcia największych artystów oraz mecenasów sztuki. Porównają jak wyglądało życie artystyczne Kielc kiedyś a jak wygląda dzisiaj. Gdzie dziś znajdują się miejsca skupiające artystów? Jacy współcześni twórcy odnieśli sukces?

Kielce w literaturze i prasie

Jaki wizerunek miasta można odczytać z Gazety Kieleckiej, co pisały o mieście osoby z nim związane; Stefan Żeromski, Adolf Dygasiński , Tomasz Zieliński.

Kielce w okresie okupacji hitlerowskiej 

Uczniowie dowiedzą się, jaki był udział garnizonu kieleckiego w kampanii wrześniowej, poznają sytuację w Kielcach w okresie okupacji hitlerowskiej; jakie było położenie ludności zamieszkującej miasto, usłyszą o konspiracyjnej działalności Kielczan w czasie wojny, zobaczą makietę kieleckiego getta, poznają miejsca pamięci poświęcone ofiarom II wojny światowej.

 

Walizka z historią
Jakie przedmioty przechodzą do historii? Czy zawsze są to zabytki, dzieła sztuki? Czy historia może zostawić ślad w drobnym przedmiocie, który dla historii miasta może być bardzo ważne. W naszej muzealnej walizce znajdują się przedmioty, które przeniosą uczestników w minioną epokę do starej szkoły, domu pradziadków, czy dawnego zakładu pracy.

Z „Gazetą Kielecką” przez dawne Kielce
Uczniowie poznają historię prasy kieleckiej. Analizują wybrane numery Gazety Kieleckiej rozróżniają jej poszczególne elementy: ówczesną tematykę, język, styl. Biorą udział w pracy kolegium redakcyjnego, przygotowują w grupach teksty artykułów na wybrane tematy oraz reklamy dawnych przedmiotów wzorując się na dawnej stylistyce gazety . Tworzą własny numer gazety.

Dawna reklama
Jak wyglądały reklamy z przełomu XIX i XX wieku? Jakie przedmioty, usługi i wydarzenia reklamowano? Zobaczą reklamy z Gazety Kieleckiej, szyldy, ulotki reklamowe Podczas warsztatów uczestnicy będą analizować dawne reklamy, poznają słownictwo z przełomu wieków. Na zakończenie samodzielnie ułożą reklamę wybranego przedmiotu.

Wycinanka żydowska i jej symbolika
Jednym z elementów kultury związanych z mniejszością żydowską jest wycinanka. Podczas warsztatów uczestnicy poznają jej historię i symbole, oraz samodzielnie wykonają własne prace.

 

 

Najpiękniejsze miejsca w Kielcach
Podczas zajęć uczestnicy zobaczą najpiękniejsze miejsca i budowle w mieście i poznają ich historię. Wśród nich m.in. Pałac Biskupów Krakowskich, Katedrę, pałacyk Zielińskiego, rynek, kościół pod wezwaniem św. Wojciecha.

Cmentarz Stary - nagrobki znanych Kielczan
Uczestnicy wycieczki poznają zarówno okazałe grobowce znanych kieleckich rodzin: Jarońskich, Smoleńskich, Królów, groby zasłużonych Kielczan: m.in. ekonomisty Bolesława Markowskiego, polityka Franciszka Loefflera, prezydenta Stefana Artwińskiego, jak i na wpół zapomniane groby powstańców listopadowych, styczniowych oraz mogiły legionistów. W czasie zajęć opowiemy o historii osób, które znalazły na cmentarzu kieleckim swą ostatnią przystań. Uczniowie poznają również symbolikę stosowaną na nagrobkach.

Śladami mniejszości żydowskiej
W czasie wycieczki uczniowie zapoznają się z historią mniejszości żydowskiej zamieszkującej Kielce na przełomie wieków. Na cmentarzu poznają znaczenie symboli na macewach. Przy grobie zamordowanych podczas pogromu kieleckiego, usłyszą o wydarzeniach z 4 lipca 1946.

Śladami mniejszości (żydowskiej, rosyjskiej, niemieckiej)
Podczas zwiedzania miasta uczestnicy zobaczą miejsca związane z życiem codziennym, społecznym i religijnym mniejszości żydowskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Poznają historię tych grup, jak i kiedy przybyły do Kielc. Czym się zajmowali? Co po nich pozostało?

Tajemnice starych ulic: Sienkiewicza, Wesoła, Duża, Mała, Bodzentyńska, św. Leonarda
Setki razy mijamy kieleckie kamienice. Kto je zbudował, jakie rodziny w nich mieszkały, jakie kryją historię?  Które kieleckie ulice są najstarsze? Czy podania o istnieniu podziemnych tuneli pod miastem są prawdziwe? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskają uczestnicy spaceru.

Kielecki rynek
W czasie zajęć dowiemy się o początkach kieleckiego rynku i roli jaką odgrywał na przestrzeni  wieków. Poznamy historię przyrynkowych kamienic, pomnika Świętej Tekli, ratusza i radnych, którzy tam obradowali.

Miejsca pamięci w Kielcach
Wycieczka po miejscach pamięci narodowej. Uczestnicy poznają historię tragicznych losów ludności polskiej i żydowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej oraz tuż po wojnie. Zobaczą pomniki upamiętniające te wydarzenia.

Kielce miastem Legionów
Wycieczka połączona ze zwiedzaniem wystawy. Uczniowie zapoznają się z eksponatami muzealnymi dotyczącymi Józefa Piłsudskiego, dowiedzą się o jego zasługach dla kraju oraz o związkach z historią Kielc, poznają miejsca związane z tradycją piłsudczykowską.