Oferta dla Szkół Podstawowych

Rozwijanie zdolności poznawczych, sprzyjanie rozwojowi cech osobowości, wypowiedzi w wybranych technikach plastycznych, kształcenie poczucie przynależności kulturowej przez kontakt z dziełami sztuki, rozpoznanie wybranych dzieł architektury i sztuk plastycznych, wypowiedź na ich temat, określenie  czasu historycznego, wypowiedź na temat źródeł historycznych
W ramach edukacji społecznej  uczeń: zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność; zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata; opisuje swoją „małą Ojczyznę”, uwzględniając tradycję historyczno-kulturową i problemy społeczno-gospodarcze;   zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości „małej Ojczyzny".

 

Legendy związane z Kielcami
Najmłodsi usłyszą o baśniowych początkach Kielc. Uczniom opowiemy skąd pochodzi nazwa miasta. Przedstawimy najpopularniejsze legendy: o trzech zegarach na kieleckiej dzwonnicy i legendę o początkach miasta.

Herb Kielc
Wyjaśnimy czym jest heraldyka, jakie są podziały herbów, jakie są znaki heraldyczne i barwy. Uczestnicy poznają herb Kielc, dowiedzą się, kto i kiedy nadał go miastu oraz jak zmieniał się on na przestrzeni epok.

Kielce przedkolacyjne i wczesnośredniowieczne
Lekcja poświęcona jest początkom miasta i jego ówczesnym mieszkańcom. Uczestnicy zajęć dowiedzą się kim byli, czym się zajmowali, poznają legendę o powstaniu miasta, zajrzą do wczesnośredniowiecznego domostwa.

Kielce moje miasto
Podczas zajęć uczniowie poznają dzieje Kielc od czasów najdawniejszych do współczesnych. Dowiedzą się o historii miasta oraz ludziach, którzy byli z nim związani. Usłyszą o najważniejszych wydarzeniach, które wpłynęły na dzieje Kielc: polityce biskupów krakowskich, dziewiętnastowiecznych powstaniach, działalności Józefa Piłsudskiego, II wojnie światowej. Podczas zwiedzania wystawy zobaczą pamiątki z życia codziennego mieszkańców miasta.

Życie codzienne mieszkańców Kielc
Lekcja przekrojowa. Uczeń dowiaduje się, jak żyli mieszkańcy Kielc w dawnych wiekach. Zapoznaje się ze źródłami opisującymi ich życie i zabytkami kultury materialnej. Jakie były zajęcia Kielczan, gdzie spędzano wolny czas. Na wystawie stałej zobaczy przedmioty z życia codziennego z różnych epok.

Kielce miastem legionów
Przedstawimy działalność polityczną i wojskową Józefa Piłsudskiego. Opowiemy o związkach Marszałka z miastem i jego kilkukrotnym pobycie w Kielcach. Pokażemy pamiątki związane z Józefem Piłsudskim i opiszemy działania piłsudczyków zmierzających do utrwalenia tradycji legionowej.

Kielce w latach II wojny światowej
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak wyglądała polityka okupanta wobec ludności zamieszkującej miasto. Zobaczą makietę getta kieleckiego oraz poznają historię eksterminacji ludności żydowskiej. Zapoznają się z działalnością oddziałów partyzanckich w Kielcach i okolicach. Poznają miejsca pamięci poświęcone ofiarom II wojny światowej. Dowiedzą się o udziale kielczan w walkach na frontach.

Kielce w okresie powstań narodowych
Uczniowie poznają eksponaty wiążące Kielce z powstaniami: kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym. Dowiedzą się o represjach zaborców wobec powstańców, o ich losach oraz o skutkach powstań dla miasta.

Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Kielcach
Uczniowie dowiedzą się o mniejszościach zamieszkujących miasto na przestrzeni wieków: społeczności żydowskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Jak wyglądało ich życie, jakie mieli zwyczaje, co po sobie zostawili.

Kielce ośrodek przemysłowy, rzemieślniczy, handlowy
Uczniowie zapoznają się z historią gospodarczą miasta, jego znaczeniem jako ośrodka przemysłowego. Poznają osoby, które wpłynęły na jego rozwój,  m.in. Stanisława Czechowskiego i Stanisława Staszica. Dowiedzą się, jakie fabryki i zakłady rzemieślnicze znajdowały się w Kielcach. Zobaczą  przedmioty produkowane w kieleckich fabrykach.

Znane osoby związane z Kielcami
Uczniowie na podstawie dokumentów, wspomnień, źródeł ikonograficznych itp. dowiedzą się o wpływie m.in. przedstawicieli świata kultury (Tomasz Zieliński), polityki (Stefan Artwiński, Władysław Dziadosz), literatury (Stefan Żeromski, Adolf Dygasiński) na rozwój Kielc. Zapoznają się z ich działalnością, twórczością oraz miejscami, z którymi byli związani.

 

Z „Gazetą Kielecką” przez dawne Kielce
Uczniowie poznają historię prasy kieleckiej. Analizują wybrane numery Gazety Kieleckiej  i rozróżniają jej poszczególne elementy: ówczesną tematykę, język, styl. Biorą udział w pracy kolegium redakcyjnego, przygotowują w grupach teksty artykułów na wybrane tematy oraz reklamy dawnych przedmiotów, wzorując się na dawnej stylistyce gazety. Tworzą własny numer gazety.

Wycinanka żydowska i jej symbolika
Jednym z elementów kultury związanych z mniejszością żydowską jest wycinanka. Podczas warsztatów uczestnicy poznają jej historię i symbole, oraz samodzielnie wykonają własne prace. 

Dawna ława szkolna- kleks i suszka?
Uczniowie poznają historię szkół kieleckich. Jak funkcjonowały, w jakim języku były prowadzone zajęcia, jacy byli nauczyciele i uczniowie? Uczestnicy analizują dawne podręczniki i poznają akcesoria szkolne. Uczestniczą w lekcji historii i zapiszą notatkę z lekcji za pomocą stalówki i atramentu.

Drzewo genealogiczne
Co to jest genealogia? Uczestnicy zajęć poznają sekrety znanych rodzin kieleckich. Zobaczą wizerunki osób związanych z Kielcami. Wykonają drzewo genealogiczne na podstawie analizy dokumentów wybranej rodziny kieleckiej.

Dawna reklama
Jak wyglądały reklamy z przełomu XIX i XX wieku? Jakie przedmioty, usługi i wydarzenia reklamowano? Uczestnicy zobaczą reklamy z Gazety Kieleckiej, szyldy sklepowe i ulotki reklamowe. Podczas warsztatów uczestnicy będą analizować dawne reklamy, poznają słownictwo z przełomu wieków. Na zakończenie samodzielnie ułożą reklamę wybranego przedmiotu.

Walizka z historią
Jakie przedmioty przechodzą do historii? Czy zawsze są to zabytki, dzieła sztuki? Czy historia może zostawić ślad w drobnym przedmiocie, który dla historii miasta może być bardzo ważny? W naszej muzealnej walizce znajdują się eksponaty, które przeniosą uczestników w minioną epokę: do starej szkoły, domu pradziadków, czy dawnego zakładu pracy.

 

 

Najpiękniejsze miejsca w Kielcach
Podczas zajęć uczestnicy zobaczą najpiękniejsze miejsca i budowle w mieście oraz poznają ich historię. Wśród nich m.in. Pałac Biskupów Krakowskich, Katedra, pałacyk Zielińskiego, rynek i kościół pod wezwaniem św. Wojciecha.

Cmentarz Stary - nagrobki znanych Kielczan
Uczestnicy wycieczki poznają zarówno okazałe grobowce znanych kieleckich rodzin: Jarońskich, Smoleńskich, Królów, groby zasłużonych Kielczan: m.in. ekonomisty Bolesława Markowskiego, polityka Franciszka Loefflera, prezydenta Stefana Artwińskiego, jak i na wpół zapomniane groby powstańców listopadowych, styczniowych oraz mogiły legionistów. W czasie zajęć opowiemy o historii osób, które znalazły na cmentarzu kieleckim swą ostatnią przystań. Uczniowie poznają również symbolikę stosowaną na nagrobkach.

Śladami mniejszości żydowskiej
W czasie wycieczki uczniowie zapoznają się z historią mniejszości żydowskiej zamieszkującej Kielce na przełomie wieków. Na cmentarzu poznają znaczenie symboli na macewach. Przy grobie zamordowanych podczas pogromu kieleckiego, usłyszą o wydarzeniach z 4 lipca 1946.

Śladami mniejszości (żydowskiej, rosyjskiej, niemieckiej)
Podczas zwiedzania miasta uczestnicy zobaczą miejsca związane z życiem codziennym, społecznym i religijnym mniejszości żydowskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Poznają historię tych grup, jak i kiedy przybyły do Kielc. Czym się zajmowali?. Co po nich pozostało?

Tajemnice starych ulic: Sienkiewicza, Wesoła, Duża, Mała, Bodzentyńska, św. Leonarda
Setki razy mijamy kieleckie kamienice. Kto je zbudował, jakie rodziny w nich mieszkały, jakie kryją historie?  Które kieleckie ulice są najstarsze? Czy podania o istnieniu podziemnych tuneli pod miastem są prawdziwe? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskają uczestnicy spaceru.

Kielecki rynek
W czasie zajęć dowiemy się o początkach kieleckiego rynku i roli jaką odgrywał na przestrzeni  wieków. Poznamy historię przyrynkowych kamienic, pomnika Świętej Tekli, ratusza i radnych, którzy tam obradowali.

Miejsca pamięci w Kielcach
Wycieczka po miejscach pamięci narodowej. Uczestnicy poznają historię tragicznych losów ludności polskiej i żydowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej oraz tuż po wojnie. Zobaczą pomniki upamiętniające te wydarzenia.

Kielce miastem Legionów
Wycieczka połączona ze zwiedzaniem wystawy. Uczniowie zapoznają się z eksponatami muzealnymi dotyczącymi Józefa Piłsudskiego, dowiedzą się o jego zasługach dla kraju oraz o związkach z historią Kielc, poznają także miejsca związane z tradycją piłsudczykowską.