Niepodległa. Czyn, Słowo, Historia

Muzeum Historii Kielc realizuje projekt, który został dofinansowany ze środków programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opis projektu Niepodległa. Czyn, Słowo, Historia.:

Przywrócenie zanikającej w 4 i 5 pokoleniu wyrazistości przekazu historycznego o Marszu Kadrówki na poziomie wspólnotowym: narodowym i w tradycji lokalnej (regionalnej i miejscowej). Celem programu jest wzmacnianie samodzielności uczestników w kształtowaniu świadomości obywatelskiej i patriotycznej - poprzez umiejętność dostrzegania lokalnych śladów historycznych (miejsc, pamiątek, przekazów słownych, wartości tradycji niematerialnej zawartej np. w nazewnictwie miejscowym i patronatach), wypracowanie osobistego stosunku młodzieży do tego elementu lokalnej (regionalnej i miejscowej) tradycji historycznej poprzez osobiste poszukiwania historyczne (wystawa, współpraca z seniorami, współpraca pomiędzy grupami uczestników z miejscowości związanych z Marszem Kadrówki, dokumentacja historyczna) oraz osadzenie w realiach historycznych (udział grupy rekonstrukcyjnej) i przestrzennych (wycieczki śladem Kadrówki i jej literackiej alter ego); stworzenie możliwości konfrontowania różnych poziomów przekazu historycznego: wystawa muzealna - opowieść historyczna IPN - kontakt osobisty z uczestnikami wydarzenia lub depozytariuszami pamięci - ogląd miejsca historycznego - literacka (artystyczna) formuła narracji historycznej - w projekcie obok tekstów historycznych i pamiętnikarskich zostanie wykorzystana współczesna powieść historyczna kieleckich autorów "Małgorzata idzie na wojnę", będąca podstawą scenariusza jednej z tras wycieczkowych - możliwość własnego (pokoleniowego) zapisu doświadczenia historycznego w przyjaznych formach poprzez sporządzenie i udostępnienie w sieci samodzielnie sporządzonej przez uczestników dokumentacji udziału w projekcie - i wreszcie tworzenie więzi międzypokoleniowej (uczniowie-seniorzy) i międzyśrodowiskowej (sprawni - niepełnosprawni). To, co do spraw ogólnych. W praktyce oprzemy się na przywołaniu rzeczywistych, wybitnych postaci historycznych, które uczestniczyły w Marszu Kadrówki, czyli pojawiły się w miejscach opisanych w projekcie: Józef Piłsudski, Belina-Prazmowski, Wieniawa-Długoszowski, Grzmot-Skotnicki, Kruk-Kruszewski, Huk-Kowalski (wszyscy - późniejsi generałowie Wojska Polskiego), lokalny bohater Słowika kapitan Herwin-Piątek i wiele innych, później czołowych postaci międzywojennego życia politycznego i społecznego w Polsce. Literackim kontrapunktem jest postać Małgorzaty Szczerbińskiej, z powieści j.w., w której pojawiają się, w formule fikcji historycznej, te same postacie. Zakładamy udział 7 grup ok. 25 osobowych, złożonych z uczniów 7 szkół podstawowych i uczestników dorosłych, w zasadzie z pokolenia dziadków: dwóch szkół kieleckich - imienia Żołnierzy 4 Pułku Piechoty Legionów i Pierwszej Kompanii Kadrowej, współpracujących ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku "Ponad Czasem", oraz uczniów i mieszkańców-seniorów z miejscowości związanych z historią Marszu (Wodzisław, Jędrzejów, Szewce, Chęciny, Słowik). Jedna z grup, działająca w Pińczowie, będzie koncentrowała się na wątku literackim programu - wędrówce bohaterki powieści "Małgorzata idzie na wojnę", podążającej śladem oddziału Józefa Piłsudskiego. Przewidujemy zaangażowanie w tej części programu ok. 150 uczestników w 6 grupach, działających od sierpnia do 10 listopada 2018 r. (dzień otwarcia wystawy w Muzeum Historii Kielc). Elementem promocji i popularyzacji tematyki projektu jest objazdowa wystawa planszowa prezentowana w przestrzeni publicznej wszystkich miejscowości, w których odbywać będą się wydarzenia programu. Po zakończeniu projektu egzemplarze wystawy zostaną przekazane szkołom biorącym udział, a wersja elektroniczna umieszczona na stronie dokumentacyjnej projektu. Edukacyjna część projektu skierowana jest do limitowanej, aktywnej grupy uczestników. Wśród nich znajdzie się grupa młodzieży niepełnosprawnej oraz podopieczni Polskiego Związku Niewidomych. Dla otwartego grona odbiorów skierowane są kolejne elementy projektu: - stała strona internetowa projektu "Niepodległa. Czyn, Słowo, Historia", administrowana przez Muzeum Historii Kielc i otwarta na współpracę z uczestnikami także w następnych latach oraz strona tematyczna w Facebooku - wystawa "Album Legionów" dostępna w Muzeum Historii Kielc od 10 listopada 2018 do połowy 2019 r., prezentująca unikatowy album fotograficzny z czasów walk 4 Pułku Piechoty Legionów (oddziału rozwiniętego z Kompani Kadrowej) w Rojowym Osiedlu i wydawnictwo "Album Legionów" związane z wystawą, przeznaczone także dla uczestników projektu - publikacja towarzyszącej wystawie książki P. Wolańczyka "Kielce Niepodległe - Pierwsi prezydenci miasta". Liczbę korzystających z wystawy, która będzie w sezonie 2018/2019 tematem osobnego programu edukacyjnego dla młodzieży prowadzonego z kieleckim Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, szacujemy na 3000 osób. Liczbę czytelników wydawnictw "Album Legionów" i "Kielce niepodległe..." zgodnie z sumarycznym nakładem pierwszych wydań na 1500 osób. Połączenie wymienionych trzech składowych części programu: wystawy "Album Legionów" z towarzyszącymi wydawnictwami, programu edukacyjnego dla młodzieży/seniorów oraz tematu literackiej wersji Marszu Kadrówki na Kielecczyźnie wypełnia treść projektu, którego hasłami są CZYN (Marsz i walki 4 Pułku), SŁOWO (pamiętnikarski i literacki zapis wydarzeń, sięgający także do historii wyobrażonej) i PAMIĘĆ (penetracje historyczne grup szkolno-seniorskich). W naszym pojęciu takie rozpisania tematu NIEPODLEGŁOŚCI chroni go przed zbanalizowaniem i buduje u uczestników szacunek do i dumę z lokalnej historii, składającej się na ogólnonarodową scenę historyczną.

 

Partnerzy:

Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach

Szkoła Podstawowa nr 28 w Kielcach

Instytut Pamięci Narodowej , del. w Kielcach

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 PP Legionów w Kielcach