Barbara Kasprzyk-Dulewicz, Jarosław Dulewicz, „Za wielką wodę”. Przyczynek do badań nad emigracją kieleckich Żydów w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach (1919–1939)

Polska międzywojenna była krajem o skomplikowanej sytuacji wewnętrznej. Problemy natury ekonomicznej przeplatały się z konfliktami na tle narodowościowym. W wielu przypadkach te dwa czynniki stanowiły zasadniczą przyczynę wyjazdów z kraju. Niniejszy tekst koncentruje się na zagadnieniu emigracji z Polski obywateli wyznania mojżeszowego, mieszkających w Kielcach w okresie II RP. Problem ten nie doczekał się dotychczas szerszego opracowania. Z uwagi na duże rozproszenie źródeł artykuł ma charakter przyczynkarski i stanowi punkt wyjścia do dalszych badań. Jego celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na możliwości płynące z analizy dokumentów paszportowych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach.