Deklaracja dostępności

Muzeum Historii Kielc zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Historii Kielc

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-30 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-05 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny,
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane
 • w wielu miejscach występują podkreślenia tekstu, które nie są linkami
 • w wielu przypadkach strona posiada złą strukturę nagłówków HTML

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • odnośniki są wyeksponowane kolorem, odróżniającym się od zwykłego tekstu,
 • strona została zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.
 • strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Aktualnie trwają prace nad modyfikacją treści witryny internetowej, które mają sprawić aby strona internetowa Muzeum Historii Kielc spełniała wszystkie wymagania, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-03.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwester Stefanowski, stefanowski@mhki.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 340 55 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Koordynator ds. dostępności: Iwona Grabczak, grabczak@mhki.kielce.eu, 41 340 55 27

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Muzeum Historii Kielc ul. Świętego Leonarda 4:

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia:
  - Główne wejście od ul. Świętego Leonarda, bez podjazdu dla wózków;
  - Trzy wejścia z dziedzińca wewnętrznego, w tym jedno z podjazdem dla wózków i jedno z dostępem do windy umożliwiającej dojazd na I piętro, gdzie znajdują się sale wystawy stałej muzeum (na dziedziniec wewnętrzny wejście przez bramę od strony ulicy Świętego Leonarda);
 • Muzeum nie posiada wydzielonej przestrzeni parkingowej dla osób niepełnosprawnych;
 • W muzeum działa Niebieska Strefa dla osób w spektrum autyzmu.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze budynku, szatnia, sala konferencyjna, sale wystaw czasowych oraz sale wystawy stałej (I piętro);
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku obok pomieszczenia ochrony muzeum;
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych;
 • Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Administracji;
 • Kontakt: Sylwester Stefanowski, tel. 41 340 55 26, ul. Świętego Leonarda 4, Dział Administracji, e-mail: stefanowski@mhki.kielce.eu;
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika danego działu do omówienia sposobu załatwienia sprawy w sali konferencyjnej na parterze budynku.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Muzeum pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.