Dominik Flisiak, Syjonistyczne ugrupowania polityczne działające w Kielcach w latach 1918–1939

Artykuł przedstawia informacje dotyczące syjonistycznych ugrupowań działających w międzywojennych Kielcach. Składa się z kilku części. W pierwszej scharakteryzowano podstawy syjonizmu. W drugiej opisano poszczególne stronnictwa syjonistyczne obecne w Kielcach. W celu jak najlepszego ukazania ich aktywności przyjęto następującą kolejność: syjoniści-rewizjoniści, Mizrachi, centrowi syjoniści, Hitachdut i stronnictwa poalej-syjonistyczne. Wśród przedstawionych organizacji znalazły się też młodzieżówki: Hechaluc oraz Haszomer Hacair. W artykule wymieniono m.in. ważniejszych działaczy partyjnych i wskazano pola współpracy między poszczególnymi stronnictwami syjonistycznymi.