Szkoły ponadpodstawowe

LEKCJE

Kto ty jesteś? Patriotyzm w muzeum
Podczas spotkania uczeń pozna podstawowe terminy związane z funkcjonowaniem muzeum: muzeum, obiekt, kolekcja, regionalizm. Uświadomi sobie związki między historią rodziny a historią danej miejscowości. Rozróżni terminy związane z małą i wielką Ojczyzną.

Nasza tożsamość:  Kielce i okolice  
Kielce nasza mała ojczyzna, jej mieszkańcy to kielczanie, herb złote litery CK na czerwonym tle. Gdzie kończą się granice miasta?  Z jakimi miejscowościami graniczymy. Kim są nasi sąsiedzi? Jakie związki łączą miasto z Bodzentynem, Chęcinami czy Małogoszczą?

Muzeum i jego sekrety?
Co to jest muzeum, czym się zajmuje, jak funkcjonuje? Na czym polega praca muzealnika, kustosza, historyka? Eksponat, zabytek czy kolekcja? Dzięki wiedzy nabytej podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak postępowac z pamiątkami rodzinnymi.

Herb Kielc
Wyjaśnimy czym jest heraldyka, jakie są podziały herbów, jakie są znaki heraldyczne i barwy. Uczestnicy poznają herb Kielc, dowiedzą się, kto i kiedy nadał go miastu oraz jak zmieniał się on na przestrzeni epok.

Heraldyka dla każdego
Jaką funkcję pełniły herby? Do czego je wykorzystywano? Jakie cechy charakteryzowały dobry herb? Jakie były zasady projektowania tych symboli?
Każdy tworzył swój własny herb na wybranej tarczy herbowej. Podczas pracy odnosili się do wszystkich zaleceń stosowanych w heraldyce: właściwe kolory, podział tarczy.

Jak osada została miastem - początki Kielc
Lekcja poświęcona jest początkom miasta i jego ówczesnym mieszkańcom. Uczestnicy zajęć dowiedzą się kim byli, czym się zajmowali, poznają legendę o powstaniu miasta, zajrzą do wczesnośredniowiecznego domostwa.

Kielce w okresie powstań narodowych
Uczniowie poznają eksponaty wiążące Kielce z powstaniami: kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym. Dowiedzą się o represjach zaborców wobec powstańców, o ich losach oraz o skutkach powstań dla miasta.

Kielce miastem legionów
Przedstawimy działalność polityczną i wojskową Józefa Piłsudskiego. Opowiemy o związkach Marszałka z miastem i jego kilkukrotnym pobycie w Kielcach. Pokażemy pamiątki związane z Józefem Piłsudskim i opiszemy działania piłsudczyków zmierzających do utrwalenia tradycji legionowej.

Kielce w latach II wojny światowej
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak wyglądała polityka okupanta wobec ludności zamieszkującej miasto. Zobaczą makietę getta kieleckiego oraz poznają historię eksterminacji ludności żydowskiej. Zapoznają się z działalnością oddziałów partyzanckich w Kielcach i okolicach. Poznają miejsca pamięci poświęcone ofiarom II wojny światowej. Dowiedzą się o udziale kielczan w walkach na frontach

Kielce w okresie PRL-u
Uczestnicy zajęć poznają sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w mieście po II wojnie. Usłyszą o pogromie z 4 lipca 1946 r. Zdobędą wiedzę o zmianach urbanistycznych, jakie zachodziły na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Poznają ośrodki oporu społecznego w latach 80. Zobaczą zmiany, jakie zachodziły w wyglądzie  Kielc w latach 60., 70., 80.

Kielczanki – kobiety w dawnych Kielcach
Historię miasta tworzyły także kobiety, których nazwiska nie zawsze są znane. Podczas spotkania poznamy historię kobiet- związanych z oświatą, sztuką, nauką, służbą zdrowia, które odgrywały ważną rolę w historii Kielc.

Kielce w literaturze i prasie
Jaki wizerunek miasta można odczytać z Gazety Kieleckiej, co pisały o mieście osoby z nim związane; Stefan Żeromski, Adolf Dygasiński , Tomasz Zieliński.

 

WARSZTATY

Dawna ława szkolna- kleks i suszka?
Uczniowie poznają historię szkół kieleckich. Jak funkcjonowały, w jakim języku były prowadzone zajęcia, jacy byli nauczyciele i uczniowie? Uczestnicy analizują dawne podręczniki i poznają akcesoria szkolne. Uczestniczą w lekcji historii i zapiszą notatkę z lekcji za pomocą stalówki i atramentu.

Z „Gazetą Kielecką” przez dawne Kielce
Uczniowie poznają historię prasy kieleckiej. Analizują wybrane numery Gazety Kieleckiej  i rozróżniają jej poszczególne elementy: ówczesną tematykę, język, styl. Biorą udział w pracy kolegium redakcyjnego, przygotowują w grupach teksty artykułów na wybrane tematy oraz reklamy dawnych przedmiotów, wzorując się na dawnej stylistyce gazety. Tworzą własny numer gazety.

Historia ukryta w nazwach ulic
Uczniowie analizując plan swojego miasta  dowiadują się, że z nazwami ulic związana jest historia postaci ważnych dla historii lokalnej i narodowej. Następnie zbierają informacje o ważnych postaciach historycznych mających związek z historią lokalną. Celem warsztatu jest wykształcenie umiejętności sytuowania postaci i wydarzeń z nimi związanych w czasie

Wycinanka żydowska i jej symbolika
Jednym z elementów kultury związanych z mniejszością żydowską jest wycinanka. Podczas warsztatów uczestnicy poznają jej historię i symbole, oraz samodzielnie wykonają własne prace.

Reklama, reklama w muzeum od rana!
Jak wyglądały reklamy z przełomu XIX i XX wieku? Jakie przedmioty, usługi i wydarzenia reklamowano? Uczestnicy zobaczą reklamy z Gazety Kieleckiej, szyldy sklepowe i ulotki reklamowe. Podczas warsztatów uczestnicy będą analizować dawne reklamy, poznają słownictwo z przełomu wieków. Na zakończenie samodzielnie ułożą reklamę wybranego przedmiotu.

 

SPACERY

Poszukujemy zabytków w Kielcach
Podczas zajęć uczestnicy zobaczą najpiękniejsze miejsca i budowle w mieście i poznają ich historię. Wśród nich m.in. Pałac Biskupów Krakowskich, Katedrę, pałacyk Zielińskiego, rynek, kościół pod wezwaniem św. Wojciecha.

Tajemnice starych ulic
Setki razy mijamy kieleckie kamienice. Kto je zbudował, jakie rodziny w nich mieszkały, jakie kryją historię?  Które kieleckie ulice są najstarsze? Czy podania o istnieniu podziemnych tuneli pod miastem są prawdziwe? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskają uczestnicy spaceru.

Kielecki rynek
W czasie zajęć dowiemy się o początkach kieleckiego rynku i roli, jaką odgrywał na przestrzeni  wieków. Poznamy historię przyrynkowych kamienic, pomnika Świętej Tekli, ratusza i radnych, którzy tam obradowali.

Cmentarz Stary - nagrobki znanych Kielczan
Uczestnicy wycieczki poznają zarówno okazałe grobowce znanych kieleckich rodzin: Jarońskich, Smoleńskich, Królów, groby zasłużonych Kielczan: m.in. ekonomisty Bolesława Markowskiego, polityka Franciszka Loefflera, prezydenta Stefana Artwińskiego, jak i na wpół zapomniane groby powstańców listopadowych, styczniowych oraz mogiły legionistów. W czasie zajęć opowiemy o historii osób, które znalazły na cmentarzu kieleckim swą ostatnią przystań. Uczniowie poznają również symbolikę stosowaną na nagrobkach.

Śladami mniejszości żydowskiej
W czasie wycieczki uczniowie zapoznają się z historią mniejszości żydowskiej zamieszkującej Kielce na przełomie wieków. Na cmentarzu poznają znaczenie symboli na macewach. Przy grobie zamordowanych podczas pogromu kieleckiego, usłyszą o wydarzeniach z 4 lipca 1946.

Śladami mniejszości (żydowskiej, rosyjskiej, niemieckiej)
Podczas zwiedzania miasta uczestnicy zobaczą miejsca związane z życiem codziennym, społecznym i religijnym mniejszości żydowskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Poznają historię tych grup, jak i kiedy przybyły do Kielc. Czym się zajmowali?. Co po nich pozostało?

Miejsca pamięci w Kielcach
Wycieczka po miejscach pamięci narodowej. Uczestnicy poznają historię tragicznych losów ludności polskiej i żydowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej oraz tuż po wojnie. Zobaczą pomniki upamiętniające te wydarzenia.

Śladami PRL- u w Kielcach
Jak w okresie PRL- u rozwijały się Kielce. Pokaz fotografii z tego okresu pokaże uczestnikom, o  jakie budowle w tym okresie wzbogaciło się miasto, jakie nowe rozwiązania zastosowano w organizacji osiedli czy szlaków komunikacyjnych. Podczas spaceru spróbujemy odnaleźć te elementy które pozostały w krajobrazie miasta.

Kielce miastem Legionów
Wycieczka połączona ze zwiedzaniem wystawy. Uczniowie zapoznają się z eksponatami muzealnymi dotyczącymi Józefa Piłsudskiego, dowiedzą się o jego zasługach dla kraju oraz o związkach z historią Kielc, poznają miejsca związane z tradycją piłsudczykowską.

Zabytki Kielc - architektura sakralna i użytkowa