Włoszek Tadeusz Szymon

(1843-1933)

Urodził się w Sędziszowie, w rodzinie majstra tkackiego. Szkołę powszechną i średnią ukończył w Pińczowie. Podczas powstania styczniowego, jako żołnierz oddziałów M. Langiewicza, brał udział w bitwach na Świętym Krzyżu i pod Staszowem. Po zdaniu matury w 1864 r. wstąpił na Wydział Historyczno – Filozoficzny Szkoły Głównej w Warszawie, którą z tytułem magistra ukończył w 1869 r. W latach 1871–1885 nauczał łaciny i greki w gimnazjum w Warszawie. Równolegle uczył potajemnie języka polskiego w szkołach prywatnych, za co władze carskie przeniosły go do gimnazjum w Mariampolu. Pracował tam do przejścia na emeryturę w 1906 r. Przeniósł się wówczas do Kielc, gdzie mieszkał do śmierci i gdzie został pochowany. Tadeusz Włoszek, po utworzeniu w 1908 r. Oddziału PTK w Kielcach, był jednym z inicjatorów utworzenia muzeum regionalnego, w którym do końca życia pełnił funkcję kustosza. W latach 1909 – 1933 nieprzerwanie wchodził w skład zarządu Oddziału. W pierwszych latach działalności towarzystwa zajmował się także organizacją wycieczek w Góry Świętokrzyskie, przyjmował na noclegi turystów, uczestniczył czynnie w akcji odczytowej i pisał artykuły do prasy centralnej i regionalnej. Interesował się szczególnie dziejami opactwa pobenedyktyńskiego na Świętym Krzyżu. Dzięki jego zabiegom muzeum regionalne w Kielcach w okresie międzywojennym zaliczane było do najlepszych tego typu placówek w kraju. Utworzono wtedy działy geologii, archeologii, etnografii, broni oraz pracownie konserwatorską i fotograficzną. Skupił wokół placówki zespół wybitnych współpracowników, m. in. Cz. Bieżanko, J. Czarnockiego, Z. Kielbassa, S. Kossutha, W. Kosterskiego – Spalskiego, S. Kowalczewskiego, E. Massalskiego, J. Milicera, J. Samsonowicza. Swojej działalności nie ograniczał jedynie do gromadzenia zbiorów, ale organizował także liczne wystawy okolicznościowe, np.  poświęconą 100 rocznicy śmierci Napoleona czy 100 rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Po salach muzealnych oprowadzał zwiedzających w stroju powstańczym, stając się przez to integralną częścią ekspozycji.

 
Oprac.: K. Otwinowski