Informacje dla autorów

Teksty zgłaszane do Studiów Muzealno-Historycznych. Rocznik Muzeum Historii Kielc powinny odpowiadać profilowi czasopisma, być oryginalne i przygotowane z zachowaniem rzetelności naukowej. Złożone teksty nie mogą być równolegle rozpatrywane lub przyjmowane do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.

W nagłówku tekstu należy podać imię i nazwisko, afiliację, stopień lub tytuł naukowy oraz sposób kontaktu z autorem (tel., mail).

Osoby publikujące w Studiach Muzealno-Historycznych zachęcamy do korzystania z systemu identyfikacji ORCID. Jest to unikalny kod dla naukowców i badaczy, który służy jednoznacznej identyfikacji autorów.

Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie: https://orcid.org/

Do zgłaszanego artykułu należy dołączyć krótkie streszczenie (nie więcej niż tysiąc znaków ze spacjami), słowa kluczowe (od trzech do pięciu słów) oraz bibliografię.

Autor powinien dołączyć do przesyłanego tekstu podpisane oświadczenie, w którym deklaruje oryginalność artykułu i przestrzeganie zasad etyki wydawniczej przyjętej przez Zespół Redakcyjny Studiów Muzealno-Historycznych (do pobrania).

W przypadku, gdy tekst posiada więcej niż jednego autora, należy ujawnić wkład poszczególnych twórców w powstanie artykułu. Odpowiedzialność za takie oświadczenie ponosi osoba zgłaszająca tekst (do pobrania).

Szczegółowe zasady przygotowania tekstów zawiera instrukcja wydawnicza Muzeum Historii Kielc (do pobrania).

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w otrzymanych tekstach zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Teksty publikowane są w działach:

- Studia i materiały

- Komunikaty

- Źródła

- Zbiory

- Praktyka muzealna

- Recenzje i omówienia

- Kronika

Teksty publikowane są  w języku polskim. Do każdego artykułu dołącza się tytuł, abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim.

Czasopismo nie pobiera opłat za opracowanie i publikację artykułu. Po zakwalifikowaniu tekstu do druku Autor zostanie poproszony o podanie krótkiego biogramu do publikacji w Studiach Muzealno-Historycznych. Autor przenosi na Muzeum Historii Kielc autorskie prawa majątkowe do tekstu.