Informacje dla recenzentów

Artykuły recenzowane są z zachowaniem zasady tzw. podwójnie ślepej recenzji (double-blind peer review).

Muzeum Historii Kielc zawiera umowę na przygotowanie recenzji z określonym terminem. Recenzje wykonywane są na formularzu oceny (do pobrania).

Każda recenzja powinna kończyć się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku, dopuszczeniu po wprowadzeniu określonych poprawek lub o jego odrzuceniu. Formularze ocen są archiwizowane przez Redakcję.

Recenzenci zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad etycznych przyjętych przez Zespół Redakcyjny Studiów Muzealno-Historycznych.