Zasady etyki wydawniczej

- Zespół Redakcyjny Studiów Muzealno-Historycznych przyjął i stosuje zasady etyki zgodne z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE), międzynarodowej organizacji zrzeszającej wydawców naukowych oraz inne podmioty zaangażowane w etykę publikacyjną.

- Zespół Redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby podnosić standardy czasopisma, we współpracy z członkami Rady Naukowej, autorami, recenzentami oraz czytelnikami.

- Oryginalność zgłaszanych tekstów jest weryfikowana przy pomocy systemu antyplagiatowego.

- Autor artykułu zobowiązany jest poinformować, kto sfinansował jego badania oraz ujawnić wszelkie finansowe i osobiste związki z osobami, organizacjami lub instytucjami naukowo-badawczymi, które mogły wpłynąć na ostateczny kształt tekstu.

- Zespół Redakcyjny stara się wykrywać wszelkie przejawy nierzetelności naukowej. Za takie uważane są między innymi: fałszowanie i zmyślanie danych, ponowne wykorzystanie swojego publikowanego wcześniej materiału bez opatrzenia go odpowiednim przypisem (autoplagiat) oraz tak zwane Ghostwriting i Guest Authorship. Jako Ghostwriting traktuje się wszelkie sytuacje pominięcia osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji (brak ujawnienia jej udziału jako jednego z autorów publikacji bądź niewymienienie roli tej osoby w podziękowaniach). Jako Guest Authorship traktuje się wszelkie sytuacje, w których udział autora jest znikomy lub w ogóle nie zaistniał, a mimo to widnieje on jako autor lub współautor publikacji.

- W przypadku wykrycia plagiatu lub innej nierzetelności naukowej redakcja poprosi autora o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki. Mogą one obejmować ujawnienie i powiadomienie instytucji, z którymi związana jest osoba zgłaszająca tekst do druku, wycofanie danego artykułu i uniemożliwienie autorowi publikowania nowych tekstów w roczniku.

- Procedura przyjmowania tekstu do druku przebiega z zachowaniem zasad poufności. Teksty nie są przekazywane, ani okazywane osobom trzecim. Za praktykę niestosowną uznaje się również dyskusję nad tekstami poza gronem Zespołu Redakcyjnego i Rady Naukowej.

- Nadesłane artykuły są recenzowane przez osoby niebędące członkami Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego Studiów Muzealno-Historycznych.

- Recenzent powinien poinformować redakcję o wszystkich przypadkach plagiatu, jak również o podejrzeniu naruszenia przez autora tekstu standardów etycznych i rzetelności naukowej.

- Recenzenci, członkowie Rady Naukowej oraz Zespołu Redakcyjnego zobowiązują się, że nie wykorzystają wiedzy na temat ocenianego tekstu przed jego publikacją na łamach Studiów Muzealno-Historycznych.

- Recenzenci dobierani przez redakcję Studiów Muzealno-Historycznych nie są zaangażowani w naukowe, ekonomiczne bądź osobiste relacje z autorem tekstu, które mogłyby zakłócić ich osąd naukowy.

- Podstawowym wyznacznikiem sporządzanych recenzji (zarówno nadesłanych tekstów, jak również już opublikowanych książek) powinien być obiektywizm. W polemice z autorem należy podnosić argumenty merytoryczne i naukowe, wyrażone w sposób jasny i zrozumiały. Krytyka personalna jest niedopuszczalna. Recenzent powinien powiadomić redakcję, jeśli z różnych względów nie jest w stanie zachować pełnego obiektywizmu.

- Celem recenzji i korekt redakcyjnych jest konstruktywna krytyka, która ma służyć poprawieniu formy edytorskiej i językowej, wzmocnieniu podstawy faktograficznej czy też pogłębieniu głoszonych tez. Autorzy zobowiązani są do jak najlepszego wykorzystania otrzymanych recenzji i uwag Zespołu Redakcyjnego.