Zasady przyjmowania i recenzowania artykułów

1. Zgłoszenie tekstu przez autora.

2.  Redaktor prowadzący dokonuje oceny wstępnej przy współpracy z Radą Naukową. Brane są pod uwagę kryteria formalne oraz merytoryczne, takie jak: zgodność z profilem Studiów Muzealno-Historycznych, wartość naukowa, aparat metodologiczny, poprawność językowa, jasność wywodu, spójność argumentacji. Na końcu tego etapu autor jest informowany o przekazaniu tekstu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu.

3. Tekst przekazywany jest do recenzentów zewnętrznych, specjalistów w dziedzinie, której dotyczy recenzowany materiał. Artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady tzw. podwójnie ślepej recenzji, co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno recenzenci, jak i autorzy nie znają wzajemnie swoich tożsamości.

4. Redakcja zachowuje prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych, uwag Rady Naukowej bądź recenzentów, poprawek, od których realizacji przez autora w uzgodnionym terminie uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

5. Recenzje książek, sprawozdania z konferencji, teksty dokumentujące działalność muzealną, omówienia zbiorów, podlegają recenzji wewnątrzredakcyjnej.

6. Po zatwierdzeniu do druku tekst zostaje poddany redakcji językowej i edytorskiej.

7. Artykuł po redakcji i korekcie językowej oraz składzie przedstawiany jest Autorowi w formie pliku PDF w celu wykonania korekty autorskiej i ostatecznej akceptacji.

8. Publikacja.